Marcin Łukasiewicz

Psychoterapeuta i socjoterapeuta. Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Absolwent pedagogiki terapeutycznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz pedagogiki resocjalizacyjnej i sądowej we Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach.

Swoje kompetencje poszerza w 4-letniej Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, seminariach i studiując aktualną literaturę z dziedziny psychoterapii i andragogiki – subdyscypliny pedagogiki zajmującej się kształceniem dorosłych. Brał udział w szkoleniach z zakresu interwencji kryzysowej m.in „Interwencja kryzysowa i procedura Niebieskiej Karty w sytuacji występowania przemocy w rodzinie” , „Interwencja kryzysowa wobec pacjenta, który chce odebrać sobie życie”.

Doświadczenie zawodowe zdobywał  w instytucjach służby zdrowia i oświaty m.in. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6 w Lublinie, Schronisku dla nieletnich w Dominowie oraz Specjalistycznym ośrodku opiekuńczo-wychowawczym „Domostwo Amigoniańskie” w Lublinie.

Tel. 502 598 283

Izabella Gałan-Żarow

Specjalista psychiatra. Prowadzi konsultacje psychiatryczne.
Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń nastroju w tym depresji, zaburzeń nerwicowych, zaburzeń wieku podeszłego, psychoz oraz uzależnień. Aby zoptymalizować leczenie współpracuje z psychoterapeutami oraz konsultuje pacjentów korzystających z psychoterapii.

Ukończyła II Wydział Lekarski na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Szkolenie specjalizacyjne odbywała w Klinice Psychiatrii w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w oddziałach szpitalnych i Poradniach Zdrowia Psychicznego. Obecnie kieruje Oddziałem Leczenia Uzależnień w Wojewódzkim Szpitalu Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli.

tel. 507 457 571

Emilia Mielniczuk

Doktor psychologii, psychoterapeuta. Prowadzi psychoterapię osób dorosłychmłodzieży. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Łączy praktykę psychologiczną i psychoterapeutyczną z pracą naukowo-dydaktyczną na stanowisku adiunkta w Katedrze Psychologii Ogólnej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich na kierunku psychologia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Posiada dyplom psychoterapeuty – kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii uzyskała kończąc 4-letnią Szkołę Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Dodatkowo w ramach Szkoły zrealizowała fakultet „Psychodynamiczna Psychoterapia Dzieci i Młodzieży”. Ukończyła również kurs „Organizacja osobowości borderline i osobowości narcystycznej w populacji młodzieży” zorganizowany przez Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej w Lublinie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w ośrodkach zdrowia i oświaty m.in. w  Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie, Ex CORDIS – Ośrodku Psychiatrii Środowiskowej i Psychoterapii, Poradni Zdrowia KUL oraz Ośrodku Terapeutyczno-Szkoleniowym OTS w Lublinie. Posiada doświadczenie w pracy indywidualnej oraz grupowej z dorosłymi i młodzieżą – pomoc psychologiczna, psychoterapia, szkolenia rozwojowe, treningi umiejętności psychospołecznych.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

tel. 510 843 508

Andrzej Maciocha

Psychoterapeuta i socjoterapeuta. Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Absolwent pedagogiki resocjalizacyjnej z socjoterapią w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie. Obecnie w trakcie szkolenia przygotowującego do ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Ukończył również warsztat szkoleniowy „Postępowanie terapeutyczne w kryzysach małżeńskich i zaburzeniach relacji partnerskich”, prowadzony przez Psychologiczne Centrum Rozwoju, oraz kurs Tren­era Treningu Zastępowa­nia Agresji ART® – treningi zastępowa­nia agresji przeprowadz­ił między innymi na fakul­taty­wnych zaję­ci­ach dla stu­den­tów.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli.

tel. 607 970 065

Agnieszka Walczak

Psy­choter­apeuta psychodynamiczny, prowadzi psychoterapię dorosłych. Członek Pol­skiego Towarzystwa Psy­choter­apii Psy­cho­dy­nam­icznej.
Ukonczyla studia na Wydziale Ped­a­gogiki i Psy­chologii Uni­w­er­sytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, uzyskujac tytuł mag­is­tra ped­a­gogiki oraz stu­dia pody­plo­mowe z zakresu Medi­acji Szkol­nej i Sądowej.  Absolwentka Psy­cho­dy­nam­icznego Studium Socjoter­apii i Psy­choter­apii Młodzieży oraz 4-letniej Szkoły Psy­choter­apii Psy­cho­dy­nam­icznej w Krakowskim Cen­trum Psy­cho­dy­nam­icznym. Szkoła Psy­choter­apii KCP jest kursem rekomen­dowanym przez Pol­skie Towarzystwo Psy­cho­log­iczne i Pol­skie Towarzystwo Psy­choter­apii Psychodynamicznej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w licznych placówkach zdrowia w Lublinie i Świdniku m.in w Przychodni Zdrowia Psychicznego i Uzależnień w Świdniku, Miejskim Centrum Profilaktyki w Świdniku oraz Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie.

tel. 578 717 285

Amelia Małyszek-Stępniak

Psycholog, psychoterapeuta. Prowadzi psychoterapię dorosłych, psychoterapię młodzieży oraz konsultacje psychologiczne. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Absolwentka studiów magisterskich z psychologii- specjalność psychologia rodziny, na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Wiedzę pedagogiczną zdobywała na studiach podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Swoje kompetencje poszerza ucząc się w 4-letniej Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, seminariach i studiując aktualną literaturę z dziedziny psychologii i psychoterapii.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w ośrodkach świadczących pomoc psychologiczną, instytucjach służby zdrowia i oświaty m.in Poradnia Zdrowia Psychicznego w Lublinie, Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin – MOPR Lublin, Wioska Dziecięca Kraśnik, prowadziła zajęcia z młodzieżą o szczególnych potrzebach edukacyjno-wychowawczych, odbyła również praktyki jako psycholog na Oddziale Penitencjarnym w Areszcie Śledczym w Lublinie.

tel. 793 590 342