Konsultacje i wsparcie psychologiczne

Konsultacje i wsparcie psychologiczne prowadzi Amelia Małyszek-Stępniak

Wsparcie psychologiczne skierowane jest do osób, które nie cierpią na zaburzenia psychiczne, ale doświadczają stresującej sytuacji życiowej, znalazły się na tzw. „życiowym zakręcie” lub odczuwają potrzebę rozmowy, konsultacji z psychologiem w zakresie zdrowia psychicznego lub trudności jaka pojawiła się w ich życiu.

Jest to forma pomocy tymczasowej obejmuje od kilku do kilkunastu spotkań. Skierowana jest na wsparcie psychiczne w konkretnej sytuacji w jakiej znalazł się pacjent. Ważnym elementem wsparcia psychologicznego jest psychoedukacja. Psycholog nie rozwiązuje za pacjenta problemów, ale towarzyszy mu i pomaga w szukaniu rozwiązań, zadaje pytania, które mogą rzucić inne światło na omawiany problem.

Wsparcie nie jest psychoterapią i nie zmienia mechanizmów psychicznych. Po spotkaniu z psychologiem może się okazać, że zostanie zalecona inna forma pomocy w zależności od rozpoznanego problemu. Psycholog może zalecić psychoterapie lub skierować pacjenta do innego specjalisty np. psychiatry.

Sesja trwa 50 min.

Psychoterapia dorosłych

Psychoterapia psychodynamiczna jest odpowiednia dla większości osób, które potrzebują leczenia metodami psychologicznymi.

Oferujemy pomoc dla osób, które cierpią z powodu:

 • zaburzeń lękowych (np. napady paniki, stany lękowe, fobie),
 • dolegliwości psychosomatycznych (np. bóle w klatce piersiowej, migreny, bóle żołądka, problemy dermatologiczne),
 • innych zaburzeń lub objawów o podłożu nerwicowym (natrętne myśli, kompulsje, objawy hipochondryczne),
 • problemów seksualnych (np. przedwczesny wytrysk, anorgazmia),
 • zaburzeń depresyjnych i innych zaburzeń nastroju,
 • zaburzeń osobowości (np. narcystyczne, borderline),
 • problemów ze snem (np. bezsenność, koszmary nocne),
 • zaburzeń jedzenia (anoreksja, bulimia).

Ponadto ta forma psychoterapii jest odpowiednia nawet wtedy, kiedy osoba bezpośrednio nie odczuwa objawów nerwicowych lub depresyjnych, cierpi natomiast z powodu:

 • trudności w relacjach interpersonalnych czy partnerskich,
 • braku satysfakcji z życia,
 • niskiego poczucia własnej wartości,
 • trudności w utrzymaniu, stabilnych satysfakcjonujących relacji z innymi.

Formę psychoterapii oraz jej odpowiednie techniki dostosowujemy do indywidualnych potrzeb w zależności od problematyki i możliwości pacjenta.

Pojedyncza sesja trwa 50 min.

źródło: kcp.com.pl

Andrzej Maciocha

Psychoterapeuta i socjoterapeuta. Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Absolwent pedagogiki resocjalizacyjnej z socjoterapią w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie. Obecnie w trakcie szkolenia przygotowującego do ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Ukończył również warsztat szkoleniowy „Postępowanie terapeutyczne w kryzysach małżeńskich i zaburzeniach relacji partnerskich”, prowadzony przez Psychologiczne Centrum Rozwoju, oraz kurs Tren­era Treningu Zastępowa­nia Agresji ART® – treningi zastępowa­nia agresji przeprowadz­ił między innymi na fakul­taty­wnych zaję­ci­ach dla stu­den­tów.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli.

tel. 607 970 065

Agnieszka Walczak

Psy­choter­apeuta psychodynamiczny, prowadzi psychoterapię dorosłych. Członek Pol­skiego Towarzystwa Psy­choter­apii Psy­cho­dy­nam­icznej.
Ukonczyla studia na Wydziale Ped­a­gogiki i Psy­chologii Uni­w­er­sytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, uzyskujac tytuł mag­is­tra ped­a­gogiki oraz stu­dia pody­plo­mowe z zakresu Medi­acji Szkol­nej i Sądowej.  Absolwentka Psy­cho­dy­nam­icznego Studium Socjoter­apii i Psy­choter­apii Młodzieży oraz 4-letniej Szkoły Psy­choter­apii Psy­cho­dy­nam­icznej w Krakowskim Cen­trum Psy­cho­dy­nam­icznym. Szkoła Psy­choter­apii KCP jest kursem rekomen­dowanym przez Pol­skie Towarzystwo Psy­cho­log­iczne i Pol­skie Towarzystwo Psy­choter­apii Psychodynamicznej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w licznych placówkach zdrowia w Lublinie i Świdniku m.in w Przychodni Zdrowia Psychicznego i Uzależnień w Świdniku, Miejskim Centrum Profilaktyki w Świdniku oraz Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie.

tel. 578 717 285

Psychoterapia zaburzeń osobowości

Pacjentom cierpiącym na zaburzenia osobowości oferujemy psychoterapię psychodynamiczną opartą o założenia Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (TFP – Transference Focused Psychotherapy), która jest rekomendowana przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Specjalizujemy się w kompleksowej diagnozie oraz leczeniu zaburzeń osobowości takich jak np. narcystyczne zaburzenia osobowości czy borderline. Leczenie zaburzeń osobowości jest procesem długotrwałym i może trwać kilka lat. Minimalny okres terapii wynosi jeden rok. Ta grupa zaburzeń może charakteryzować się między innymi :

– intensywnymi i szybko zmieniającymi się stanami emocjonalnymi

– konfliktowymi i burzliwymi związkami

– impulsywnymi lub autodestrukcyjnymi zachowaniami

– brakiem jasnego i spójnego poczucia tożsamości

Co ważne, zaburzenia osobowości mogą maskować się pod różnymi symptomami i problemami (m.in. zaburzenia lękowe, nawracająca depresja, nerwica, hipochondria, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne i inne), dlatego tak ważna jest diagnoza przyczyn pojawiających się trudności, aby ocenić czy podłożem nawracających problemów mogą być zaburzenia osobowości. Rozpoznanie przyczyn problemu, umożliwia podjęcie trafnej formy pomocy.